Yritys

Capacitas Familia

Capacitas Familia on vuonna 2006 perustettu koulutus-, kehittämis- ja konsultaatioalan yritys, joka työskentelee kahdella eri toimialueella.

Yritys palvelee eri alojen organisaatioita ja työyhteisöjä:

 • järjestämällä organisaatioiden toimivuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä luentoja, koulutuksia ja kehittämishankkeita
 • toteuttamalla alusta loppuun strategisia suunnittelu- ja kehittämisprosesseja
 • tarjoamalla työnohjausta, valmennusta ja konsultaatioita sekä yksilöille, ryhmille että työyhteisöille

Lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille yritys puolestaan tarjoaa:

 • kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia koulutuksia, luentoja ja konsultaatioita
 • traumataustaisia lapsia ja nuoria auttavien ammattilaisten ja organisaatioiden tarvitsemaa erityistietoa ja -osaamista (esim. adoptoidut ja sijoitetut lapset ja nuoret sekä erilaisia muita eroja ja menetyksiä kokeneet tai vaikeissa olosuhteissa kasvaneet lapset ja nuoret)

 

Yrityksen toimintahistoria

Yrityksen toimintahistoria

Capacitas Familia perustettiin vuonna 2006. Yrityksen kotipaikka on Mäntsälä ja sen toiminta on maanlaajuista. Perustamisvaiheessa toiminta keskittyi pääosin kansainvälisen adoption ympärille sisältäen konsultointia ja koulutuksia sekä adoptiolasta odottaville ja adoptiovanhemmille että alalla työskenteleville ammattilaisille. Tähän vaiheeseen kytkeytyi myös Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Valtakunnallinen adoptio-osaamisen kehittämis- ja levittämishanke VAHKE vuosina 2008 – 2009 (www.fskc.fi), jolle yritys osaltaan tuotti projektityön palveluita.

Vuodesta 2009 alkaen yrityksen toiminta laajeni työyhteisö- ja organisaatiokysymyksiin sekä työhyvinvointiin liittyviin toimeksiantoihin. Tuolloin toteutettiin mm. Sairaanhoitajaliitto ry:n ja Fioca Oy:n tilaamana työhyvinvoinnin käsitteellistämiseen liittyvä toimeksianto, jonka pohjalta laadittiin Sairaanhoitajaliiton käyttöön Hyvän työpaikan kriteeristö. Lisäksi samalla ajanjaksolla, vuosina 2009 – 2010, toteutettiin osin Työsuojelurahaston tuella Helsingin kaupungin kotihoito-osaston työhyvinvoinnin johtamiseen kytkeytyvä Sairauspoissaolojen hallinta (Sapo) -hanke (www.tsr.fi). Capacitas Familia vastasi laaja-alaisesti hankkeen suunnittelusta, rahoituksen hakemisesta, toteutuksesta sekä projektikoordinaatiosta. Hankkeen loppuraportointi tehtiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Capacitas Familian tarjoamat kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuva koulutustarjonta on laajentunut muillekin kuin adoptoitujen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja adoptioperheille. Keskiössä ovat olleet traumataustaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä erityiskysymykset. Koulutukset on konseptoitu kahdeksi kokonaisuudeksi: yhden päivän mittaiseksi peruskoulutukseksi ja viisi lähipäivää noin viiden kuukauden aikana käsittäväksi prosessikoulutukseksi nimeltään ”Murtunut sydän – haavoittunut lapsi”. Molempia koulutuksia on toteutettu muutaman viime vuoden aikana eri puolilla Suomea lähinnä oppilaitosyhteistyönä.

Koulutuspäiviä on tilattu myös useisiin kuntiin ja organisaatioihin tilauskoulutuksina. Lisäksi on toteutettu erilaisia konsultaatioita sekä organisaatioissa että yksityishenkilöille suunnattuina.

Kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia koulutusteemoja on räätälöity sekä moniammatillisille että ammattikohtaisille ryhmille. Myös pidemmälle räätälöityjä koulutuksia on toteutettu, tästä esimerkkinä ovat Sateenkaariperheet ry:lle suunnatut luennot. Capacitas Familia on tuottanut myös ammatillisia artikkeleita sekä adoptiotoiminnan että työhyvinvoinnin, työyhteisöjen toimivuuden ja asiantuntijuuden teemoista. Yrityksen palveluista voit lukea tarkemmin täältä.

 

Toimintaperiaatteet

Capacitas Familian toimintaperiaatteet

 • Laatu ja luotettavuus: Capacitas Familian työskentely perustuu huolellisuuteen. Asiakkaan tarpeet selvitetään konsultatiivisella prosessilla ennen tarjouksen tekoa, jotta asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen voidaan vastata hyödyllisimmällä tavalla. Työprosessit pohjautuvat luotettavaan ja tuoreimpaan tietoon alalta. Lisäksi toiminta on täsmällistä, aikatauluista pidetään kiinni ja tiedusteluihin vastataan nopeasti.
 • Yksilöllisyys ja räätälöinti: Jokainen asiakas tai organisaatio kohdataan yksilöllisesti omine tarpeineen ja toiveineen palvelua suunniteltaessa ja toteutettaessa. Hienotunteisuus, arvostus, luottamuksellisuus ja keskustelevuus ovat keskeiset osat toimintamallia.
 • Kokemusten hyödyntäminen ja arkeen kytkeminen: Palvelut suunnitellaan siten, että osallistujien kokemukset ja kytkökset arkeen tulevat käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutus- ja kehittämistoiminnassa käytetään apuna myös arjen työn kokemuksia, kuitenkin siten, että mitään organisaatioita tai yksilöitä yksilöiviä tietoja ei käytetä.
 • Lähtökohtana muutosvaikuttamistyö: Capacitas Familian koulutus- ja konsultaatiotoiminta on muutosvaikuttamistyötä, jossa yhdistyvät faktojen, kokemusten ja tunteiden käyttö. Luomalla koulutettaville yhteinen maisema, kuuntelemalla arjen kokemuksia ja ymmärtämällä sekä nykyajan työelämän että yksilöiden tarpeita, saadaan aikaiseksi kokonaisuus, joka johtaa muutokseen sekä tieto- että tunnetasolla.
 • Ns. ”kohtaamisen kulttuuri” ja dialogisuus: Kaikessa toiminnassa pyritään edistämään ihmisten välistä aitoa kohtaamista, tapahtuu se sitten ammattilaisen ja asiakkaan tai työyhteisön jäsenten välillä. Näin toimien on mahdollista edistää yhteisöllisyyttä ja keskinäistä ymmärrystä.
 • Toiminnallisuus: Kehittämistoiminnassa käytetään osin toiminnallisia menetelmiä. Ne eivät kuitenkaan ole itseis-, vaan lisäarvo. Toiminnallisuutta käytetään aina ryhmän toiveita ja tilanteen luonnetta kunnioittaen.
 • Ekologisuus: Capacitas Familia pyrkii edistämään kestävän kehityksen periaatteita. Matkat toteutetaan pääsääntöisesti julkisilla liikennevälineillä. Toimistotilassa kierrätetään kaikki mahdollinen, paperia käytetään säästäväisesti ja hankintoihin suhtaudutaan harkitsevasti.

 

Tänään

Capacitas Familia tänään

Organisaatioiden kehittämiseen liittyvät toimeksiannot ovat lisääntyneet viime aikoina merkittävästi. Yritykseltä on tilattu mm. JET-koulutuspäiviä, esimiesten valmennuksia, työyhteisöjen koulutus- ja kehittämispäiviä sekä organisaatioissa toteutettuja avoimia luentotilaisuuksia. Lisäksi yritys on tarjonnut koulutuksia ja valmennuksia ihmissuhdealojen työyhteisöille asiakkaiden osallistavasta ja voimavarakeskeisestä ohjaamisesta ja työntekijöiden työssä jaksamisesta. Työnohjaustoiminta tuli osaksi yrityksen palveluvalikkoa vuonna 2013 ja se on käynnistynyt varsin vilkkaana. Työnohjausta tarjotaan sekä työryhmille, tiimeille, työyhteisöille että esimiehille. Lisäksi on toteutettu pidempiä kehittämishankkeita eri organisaatioissa liittyen mm. työn ja työyhteisöjen toimivuuteen, organisaation strategiseen suunnitteluun sekä erilaisten muutosten työstämiseen. Vuonna 2014 yritys tarjosi konsulttipalveluita Helsingin kotihoidolle Tekesin rahoittaman INKA (Innovatiiviset kaupungit) –hankkeen esihankkeessa, jossa etsitään innovatiivisia tapoja hyödyntää teknologiaa vanhustenhuollossa. Vuosina 2012- 2014 Capacitas Familia oli osana TenPro Consultingin organisaatiokehittäjien verkostoa. Sopimus vastaavasta verkostotoiminnasta solmittiin Opteam Oy:n kanssa syksyllä 2014.

Tulevaisuudessa yrityksen tarkoituksena on jatkaa hyvää yhteistyötä nykyisten asiakkaidensa kanssa sekä löytää myös uusia asiakkaita eri toimialoilta. Lisäksi kehitetään entisestään ohjauksellisten menetelmien hyödyntämistä, vahvistetaan tarinallisuutta ja toiminnallisuutta sekä viedään eteenpäin valmentavan esimiestyön koulutusteemaa.

Referenssejä

Referenssejä

Capacitas Familialla on ollut ilo palvella mm. seuraavia organisaatioita

 • Adoptioperheet ry
 • Faktia
 • Fioca Oy
 • FSKC / Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
 • Helsingin kaupunki: Sosiaali- ja terveysvirasto, eri toimipisteet
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, eri toimialat
 • Interpedia ry
 • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Konneveden kunta, varhaiskasvatus
 • Kouvolan kaupunki, terveydenhuolto
 • Lahden kaupunki, opetustoimi
 • Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
 • Maskun kunta / varhaiskasvatus ja opetustoimi
 • Mefys Oy
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Mustijoen perusturva (Mäntsälä ja Pornainen)
 • Omnia / Johtamisen erikoisammattitutkinto(JET)-koulutus
 • Palmia / Puhelin- ja hyvinvointipalvelut
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Perusturvakuntayhtymä Akseli
 • Porin kesäyliopisto
 • Päijät-Hämeen kesäyliopisto
 • Suomen Mielenterveysseura ry
 • Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
 • Suomen siivoustekninen liitto ry
 • Tehy ry